Montoringplan of monitoringsplan

Op deze site treft u informatie over het (laten)opstellen van een monitoringplan en enkele montoringstechnieken. 

Welkom op deze informatieve website!

Schema van een monitoringsplan:

– Benoem de meetcriteria
– Wat doen bij welke afwijking
– Beoordeel de meetdata en bepaal de oorzaak en handel daarna
– Wie wordt geïnformeerd
– Wie onderneemt een actie
 

Onderstaand treft u verdere informatie over onderdelen uit een monitoringplan:

  • RISICOBEOORDELING
  • BOUWKUNDIGE (VOOR)OPNAME
  • TRILLINGSMETINGEN
  • HOOGTE-  EN/OF DEFORMATIEMETING
  • PEILBUISMETINGEN
  • SCHEURWIJDTEMETING

RISICOBEOORDELING

Een risicobeoordeling of risicoanalyse is een onderzoek naar mogelijke schadelijke gevolgen die de bouwwerkzaamheden kunnen hebben voor de belendingen, het te object zelf en alle overige infrastructuur in de directe omgeving zoals bijvoorbeeld straatwerk, kabels en leidingen. De opsteller van de risicobeoordeling dient rekening te houden met het ontwerp van de nieuwe fundering, de gekozen uitvoeringsmethoden, de grondgesteldheid en de bouwkundige staat van naastliggende panden en overige aanwezige infrastructuur.

 Doel van de risicobeoordeling is het in detail benoemen van risico’s voor de omgeving die kunnen ontstaan door de bouwwerkzaamheden en deze te voorzien van beheersmaatregelen.

Deze beheersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van vooropnamen, monitoring en metingen, moeten het mogelijk maken de bouwwerkzaamheden op een beheerste manier uit te voeren zonder schadelijke gevolgen voor de omgeving. Het is ook mogelijk dat op basis van de risicobeoordeling gekozen wordt voor een aanpassing van het ontwerp en/of de uitvoeringsmethode van de aannemer om risico’s te verminderen.

 Een risicobeoordeling kan worden opgesteld door de ontwerper en deel uitmaken van het ontwerpproces. De te treffen beheersmaatregelen worden dan voorgeschreven in het bestek en het contract met de aannemer. Ontwerpbureaus kunnen voor de risicobeoordeling een onafhankelijk expertise- of adviesbureau (bijvoorbeeld Alert Monitoring) inschakelen, gespecialiseerd in het uitvoeren van risicobeoordelingen.

Het is ook mogelijk dat in het bestek beheersmaatregelen worden voorgeschreven die door de aannemer verder uitgewerkt dienen te worden. In dat geval kan de aannemer zelf een adviesbureau inschakelen om deze uitwerking voor hem te laten verzorgen.

Soms eist de verzekering van de verzekerde (de aannemer of opdrachtgever) dat voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden de risico’s van een funderingsherstel project door een onafhankelijk expertise of adviesbureau worden geanalyseerd.

 Bij werkzaamheden op het gebied van funderingsherstel wordt geadviseerd altijd een risicobeoordeling op te stellen.

 De omvang en uitgebreidheid van de risicobeoordeling kan variëren. Bij bouwwerkzaamheden in een omgeving zonder naastliggende panden kan de risicobeoordeling vaak eenvoudig zijn. In dat geval zal de ontwerper een korte inschatting maken van mogelijke risico’s en indien noodzakelijk  besluiten tot het voorschrijven van veelal standaard beheersmaatregelen.

Bij uitgebreide en ingrijpende bouwwerkzaamheden in een omgeving met naastliggende panden zal ook de risicobeoordeling uitgebreider zijn. Vaak wordt hiervoor aanvullend onderzoek uitgevoerd zoals bijvoorbeeld archiefonderzoek naar de funderingen van naastliggende panden en een inventarisatie van mogelijke kwetsbare kabels en leidingen. Indien bij heiwerkzaamheden het risico op trillingsschade aanwezig is kan een prognose van de te verwachten trillingen worden opgesteld.

Bij het opstellen van een risicobeoordeling dient rekening te worden gehouden met een groot aantal risico’s die specifiek van toepassing zijn op het betreffende bouwproject. Voor een correcte inschatting van de risico’s dient voldoende informatie beschikbaar te zijn zoals:

-  het ontwerp/het bestek

-   grondgegevens zoals sonderingen en boringen

-   informatie over de fundering van belendingen en het te verbouwen pand

-   informatie over de bouwkundige staat van belendingen en het te verbouwen pand

-          Informatie over aanwezige kabels en leidingen

 Ter indicatie worden de volgende standaardrisico’s voor de omgeving (inclusief het te verbouwen pand zelf) genoemd die zich kunnen voordoen bij funderingswerkzaamheden. Onderscheid is gemaakt tussen projecten waar alleen sprake is van het relatief eenvoudig aanbrengen van nieuwe funderingspalen en projecten waar voor de werkzaamheden een diepe ontgraving wordt uitgevoerd binnen een damwandkuip.

 

Risico’s omgeving bij herstel paalfundering

-          Schade door trillingen tijdens heien funderingspalen

 

Risico’s omgeving bij herstel paalfundering vanuit aan te brengen damwandkuip

-          Schade door trillingen tijdens heien funderingspalen

-          Schade door in- en uittrillen damwanden

-          Schade door grondvervormingen tijdens ontgraven bouwkuip

-          Schade door zakkingen in de grond ten gevolge van bemaling grondwater

 

Voor de genoemde risico’s zijn de standaard beheersmaatregelen het uitvoeren van:

§  bouwkundige (voor)opnames

§  trillingsmetingen

§  hoogte- en/of deformatiemetingen

§  scheurwijdtemetingen

§  peilbuismetingen

Deze beheersmaatregelen worden in de volgende hoofdstukken verder behandeld.

Voor een uitgebreide lijst met risico’s en beheersmaatregelen bij funderingswerkzaamheden en bouwputten wordt verwezen naar CUR-rapport 223 ‘Richtlijn meten en monitoring van bouwputten’.